Bratislavský obchvat D4R7: Uzávierky a doplňujúce informácie

Cieľom projektu Diaľnice D4 a Rýchlostnej cesty R7 je  vybudovanie južnej časti nultého obchvatu Bratislavy a časti južnej siete rýchlostných ciest spájajúcich západ a východ Slovenska. Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7  s celkovou dĺžkou viac ako 59 kilometrov budú slúžiť ako vonkajší obchvat hlavného mesta. Celková schéma zahŕňa výstavbu 14 križovatiek a 122 mostných konštrukcií, vrátane nového mostu nad riekou Dunaj a viaduktu na úrovni Slovnaftu. A stým je a bude spojených niekoľko obmedzení. Aktuálne:

Od pondelka 14.01.2019 začína čiastočná uzávierka diaľničného zjazdu D1 v smere Petržalka – Bratislava, centrum z dôvodu realizácie preložky horúcovodu. Zároveň bude uzavretý jeden jazdný pruh na nájazde na Bajkalskej ulici na kruhový objazd (križovatka Prievoz) v smere od Podunajských Biskupíc.

Od pondelka 14.01.2019 bude taktiež realizovaná čiastočná uzávierka diaľnice D4 v križovatke Jarovce v smere z Rakúska. Čiastočnú uzávierku si vyžiadala výstavba nového diaľničného mosta v tomto úseku.

 

Časté otázky spojené s realizáciou obchvatu:

Obce Ivanka pri Dunaji a Kvetoslavov odmietli výstavbu mobilných asfaltární (obalovne živičných zmesí). Čo to znamená v súvislosti s výstavbou D4R7?

Spoločnosť D4R7 Construction s.r.o. ako zhotoviteľ projektu spolu s Koncesionárom Zero Bypass Limited, vníma dianie okolo zámeru postaviť v príslušných lokalitách dočasné zariadenie na výrobu asfaltových zmesí pre účely výstavby diaľnice D4 veľmi intenzívne. Zhotoviteľ je presvedčený, že úspešná realizácia obchvatu Bratislavy D4/R7 je v záujme všetkých zúčastnených strán projektu – nevynímajúc verejného obstarávateľa či obyvateľov priamo dotknutých výstavbou. Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej situácie, rozvoj miestneho regiónu a v neposlednom rade i skvalitnenie života obyvateľov. Je však potrebné si uvedomiť, že výstavba tak rozsiahleho projektu si na plynulú realizáciu a nadväznosť stavebných prác vyžaduje zabezpečenie príslušných zdrojov. Vzhľadom na efektivitu, ekonomickosť výstavby, no zároveň s dôrazom na životné prostredie je dôležité, aby sa tieto zdroje nachádzali v bezprostrednej blízkosti trasovania budúcej D4/R7. Veríme, že miestna komunita pochopí aj túto stránku spojenú s výstavbou a vezme do úvahy i fakt, že zámer dočasnej obaľovne živičných zmesí, ktorá bude po ukončení projektu odstránená, je nastavený tak, aby spĺňal všetky slovenské i európske kritériá v oblasti ochrany životného prostredia.

Pri príležitosti 5 výročia povodní v Bratislave sa chcem spýtať, akým spôsobom máte stavbu zabezpečenú proti povodni.

Jedným z hlavných cieľov Hlavného zhotoviteľa stavby, spoločnosti D4R7 Construction s.r.o., je realizovať projekt nultého obchvatu Bratislavy v súlade s vysokými environmentálnymi štandardami, ktoré spĺňajú všetky slovenské i európske požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia. Súčasťou našich environmentálnych záväzkov, s ohľadom na charakter stavby, je implementácia protipovodňových opatrení v nadväznosti na akčný plán protipovodňovej ochrany, ktorý bol pripravený v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom.

Polícia vedie trestné stíhanie vo veci nakladania s odpadmi pri výstavbe obchvatu D4, R7. Jedná sa o podozrenie na použitie kontaminovaného materiálu a tiež ďalšie znečistenie oblasti Jaroveckého ramena

Materiál používaný na stavbu bratislavského obchvatu disponuje platnými certifikátmi kvality materiálu zohľadňujúcimi všetky príslušné normy jeho použitia. Podnety týkajúce sa úhynu živočíchov či znečistenia podzemnej vody, ktoré bol pripisované stavebnej činnosti, sa preukázali ako neopodstatnené.  Vhodnosť všetkého stavebného materiálu je pravidelne kontrolovaná nezávislými certifikovanými laboratóriami pre vylúčenie akéhokoľvek ohrozenia životného prostredia. Zároveň, práce vykonávané na stavenisku sú pravidelne kontrolované nezávislým dozorom v súlade so zmluvnými podmienkami. S ohľadom na uvedené chceme zdôrazniť, že výsledky chemických testov vylúčili možnosť kontaminácie materiálov, ktoré sú použité v záplavovom území rieky Dunaj a nepreukázali žiadne prekročenie zákonom stanovených limitov, a to ani v lokalite Jarovecké rameno. Zhotoviteľ stavby prihliada na prísne pravidlá využitia recyklovaných zdrojov a v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti a cieľom šetrenia primárnych surovinových zdrojov koná environmentálne zodpovedne a so všetkými ohľadmi na životné prostredie.

Obrátili sa na nás občania kvôli starej Seneckej ceste pri Ivánke pri Dunaji. Vzniklo dokonca aj Občianske združenie Ivanka, ktoré rieši petíciu nahnevaných vodičov v súvislosti s výstavbou D4R7.Vodiči tvrdia, že staviteľ cestu od nákladných vozidiel prevážajúcich štrk či zeminu nečistí a onedlho sa z asfaltovej cesty stane poľná. Môžete sa nám prosím vyjadriť k aktuálnej situácii a k petícii od občanov ? Cestu má čistiť staviteľ a teda D4 R7 alebo spoločnosť, ktorej patria vozidlá a teda, ktorá rieši prepravu?

Hlavný zhotoviteľ stavby v súčinnosti s Koncesionárom projektu postupuje v prácach na základe platných legislatívy. Vzhľadom na fakt, že projekt D4R7 – obchvat Bratislavy je kľúčový infraštrukturálny projekt pre Slovenskú republiku a jeho rýchle dobudovanie je najvyšším spoločným verejným záujmom, stavebné práce intenzívne napredujú. S ohľadom na aktuálnu situáciu, ktorá vyplynula z výstavby, podnikol Koncesionár projektu, spoločnosť Zero Bypass Ltd, v koordinácii s hlavným zhotoviteľom stavby, spoločnosťou D4R7 Construction s.r.o., príslušné kroky pre zlepšenie celkovej situácie - najmä s ohľadom na hluk, znečistenie a dopravnú situáciu. Predmetom nápravných opatrení Hlavného zhotoviteľa je presun väčšiny stavebného materiálu potrebného na výstavbu obchvatu D4/R7 mimo najvyťaženejších hodín s cieľom minimalizovať pohyb dopravných strojov, a tým aspoň čiastočne prispieť k zlepšeniu nepriaznivej dopravnej situácie počas rannej i popoludňajšej špičky.  Ďalšie z nápravných opatrení sa týka zabezpečenia čistenia miestnych komunikácií, avšak sledovanie čistoty vozidiel pred výjazdom na miestne komunikácie je taktiež povinnosťou každého subdodávateľa. Čistenie komunikácií zabezpečované hlavným zhotoviteľom prebieha pravidelne podľa na to určeného harmonogramu a potreby a zároveň je predmetom kontroly príslušných orgánov.

Prosím Vás o stanovisko konzorcia k vyhláseniu vicestarostu Jaroviec Jozefa Uhlera. Ten opätovne upozornil na zmeny, ktoré sa majú udiať pri výstavbe diaľnice D4 v katastri Jaroviec, diaľnica nemá stáť na pylónoch ale na násype obohnanom betónovými múrmi, čo podľa neho zabráni migrácii zvierat, zmení sa tok podzemných vôd a zruší sa jediná dostupná cyklotrasa do Jaroviec.

Projekt D4/ R7 je realizovaný plne v súlade s technickým riešením prijatým Slovenskou republikou v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré sa opiera o technické riešenie víťazného konzorcia v rámci samotného tendra.  Technické riešenie berie do úvahy budúcu realizáciu cyklotrasy smerom do Jaroviec.

V prebiehajúcom stavebnom konaní k výstavbe diaľničného mosta nultého obchvatu cez Dunaj zistila Asociácia bratislavských vodáckych klubov (ABVK), že piliere mosta cez Dunaj, ktoré boli súčasťou projektovej dokumentácie schválenej v územnom rozhodnutí, boli nahradené konštrukciou, ktorá nebola nikde na svete použitá v riekach s rýchlosťou toku podobnou Dunaju pri Bratislave, a ktorá môže byť životu nebezpečná pre plavcov vo vode a pre malé plavidlá. Zaujímalo by nás, čo hovoríte na túto výhradu? Čím chcete zamedziť rizikám, ktoré asociácia spomína?

Na námietku Asociácie Bratislavských Vodáckych Klubov (ABVK) bolo dňa 3.7.2018 zaslané oficiálne stanovisko na Špeciálny stavebný úrad MDaV SR. Súlad s územným rozhodnutím podľa §120 ods. 2 stavebného zákona bol preukázaný vydaním záväzného stanoviska OÚ BA, Odboru výstavby a územného rozvoja. Technické riešenie s 2 piliermi v hlavnom toku rieky Dunaj korešponduje s pôvodným riešením navrhovaným v dokumentácii pre územné rozhodnutie a následne i v dokumentácii pre stavebné povolenie. Požiadavka na plavebný gabarit bola v plnom rozsahu splnená a kladne prerokovaná so správcom vodného toku (Slovenský vodohospodárky podnik, š.p.) a s Dopravným úradom (Divíziou vnútrozemskej plavby). Podkladom pre vydanie kladných záväzných stanovísk bolo spracovanie doplňujúcich podkladov ako hydraulická štúdia – matematický model a fyzikálny model prúdenia vody v profile mosta cez rieku Dunaj. Spracované štúdie podstatne presiahli požiadavky dotknutých orgánov a inštitúcií na bežné hydraulické modelovanie obdobných mostných pilierov na podobných projektoch. Spoločnosť D4R7 Construction  je presvedčená, že návrh zakladania spĺňa všetky požiadavky bezpečnosti a bezpečnostné predpisy. Obavy verejnosti sú teda neodôvodnené, nemajú žiadne technické opodstatnenie a uvedené riziká neboli preukázané žiadnou hydraulickou analýzou, alebo štatistikou.

Cieľom verejnej súťaže v rámci výstavby obchvatu Bratislavy bolo vygenerovať konkurencieschopný projekt z hľadiska projektovej dokumentácie, kvality, bezpečnosti atď. ako bolo navrhnuté v pôvodnom riešení Verejného obstarávateľa, následkom čoho bolo potrebné optimalizovať riešenia tak, aby boli dodržané všetky technické normy a štandardy a zároveň zachované požiadavky Verejného obstarávateľa. Víťazný projekt a technické riešenie Koncesionára výrazne znižuje pôvodný predražený návrh, čo bude mať v budúcnosti vplyv na nižší štátny rozpočet, pričom požadovaný komfort pre všetkých užívateľov ostáva nemenný. Ďalším dôvodom optimalizovaného riešenia projektu bolo i záverečné stanovisko EIA, kde bola vznesená požiadavka na čo najnižšiu konštrukciu mostov. V prípade Dunajského súmostia vytváral pôvodne zavesený most s pylónmi a závesnými lanami výraznú bariéru pre migrujúce vtáctvo v migračnom koridore nad riekou Dunaj. Navrhovaná konštrukcia mosta zohľadnila pri víťaznom projekte i túto skutočnosť, aby bolo možné v maximálnej možnej miere obmedziť kolízie vtákov nad Dunajom. V neposlednom rade bolo pri spracovaní súťažného návrhu cieľom zredukovať náklady a množstvá vstupných materiálov do násypov, vozoviek a betónových konštrukcií. Výsledkom je okrem ekonomickej optimalizácie i potreba menšieho počtu zemníkov, nižšia kapacita obaľovacích staníc a betonární a s tým súvisiace zaťaženie verejných komunikácií počas výstavby.

Bratislavský obchvat, diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7, stavia konzorcium v rozpore s rozhodnutím o kompenzačných opatreniach. Tvrdí to občiansky aktivista Miroslav Dragun.

Projekt environmentálnych kompenzačných opatrení bol spracovaný v roku 2014 v 9 rôznych lokalitách. V roku 2017 bola následne zabezpečená aktualizáciu časti jeho objektov. Aktualizácia je súčasťou právoplatného stavebného povolenia stavby D4 Bratislava Jarovce – Ivánka Sever. V súlade so stanoviskom MŽP SR vydaným dňa 23.5.2017 je nevyhnutné kompenzačné opatrenia zrealizovať pred vydaním kolaudačného rozhodnutia hlavných objektov diaľnice D4. Práce na jednotlivých kompenzačných opatreniach boli zo strany Zhotoviteľa stavby zahájené.

Píšem vám ohľadom údajne ilegálnej ťažby štrkopiesku na ornej pôde v katastri ob-ce Dunajská Lužná. Podľa starostu sa na tomto mieste ťaží bez platného povolenia a materiál sa využíva na výstavbu R7. V tejto veci bolo podané aj trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Viete o trestnom oznámení?

Zhotoviteľ stavby má násypový materiál zazmluvnený od takmer 30 spoločností nachádzajúcich sa v blízkosti telesa diaľnice. Zemník v extraviláne obce Dunajská Lužná patrí jednému z našich dodávateľov,  ktorý má zabezpečený súhlas od majiteľov pozemkov. Kúpna zmluva, na základe ktorej sa realizujú prace bola uzatvorená v čase, keď prebiehalo územné konanie. Podľa našich informácií dodávateľská  spoločnosť v súčasnosti vykonáva nevyhnutné úkony pre zabezpečenie dodatočných povolení ku výkopovým prácam. So zámerom čo možno najmenej zaťažiť verejné  komunikácie a minimalizovať vplyv stavby na životné prostredie si Zhotoviteľ zabezpečuje aj vlastné zdroje materiálu v bezprostrednej blízkosti diaľnice.

Čierna stavba

Víťazný Projekt D4/ R7 je realizovaný v súlade s optimalizovaným technickým riešením prijatým v roku 2015 Slovenskou republikou v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré je súčasťou Koncesnej zmluvy, a ktoré sa opiera o technické riešenie víťazného konzorcia v rámci samotného tendra. Medializované informácie, že objekty dunajského súmostia sa realizujú v rozpore so stavebným povolením sa nezakladajú na pravde. Zhotoviteľ stavby trpezlivo očakáva na právoplatné rozhodnutie špeciálneho stavebného úradu, ktoré bolo kladne posúdené z hľadiska vplyvov na životné prostredie dňa 3.5.2018. Konanie o zmene stavebného povolenia bolo oznámené dňa 18.5.2018. Stavebné práce realizované v danej oblasti sú vykonávané v súlade s technickými požiadavkami, pričom technické riešenie bolo v plnom rozsahu prerokované s príslušnými dotknutými orgánmi.

Verejný obstarávateľ:   Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Koncesionár:                    Zero Bypass Limited, organizačná zložka

Zhotoviteľ:                        D4R7 Construction s.r.o.

Nezávislý dozor:              FCP - Fritsch, Chiari & Partner


GALÉRIA - 5 obrázkov

0 KOMENTÁROV

Napísať komentár môže len registrovaný užívateľ